การคำนวณอัตราผลตอบแทนIRR

สัญลักษณ์ตราสารหนี้
หรือเลือกจากประเภทตราสารหนี้
จำนวน
หน่วย
วันที่ทำการซื้อ
อัตราผลตอบแทนซื้อ
วันที่ทำการขาย
อัตราผลตอบแทนขาย
* * *ถือจนครบกำหนดไถ่ถอนตราสารหนี้