ตารางสอบ
•ตารางการทดสอบทั้งปี(注册交易者考试的时间表2021)
客观的:
加强债券市场最佳实践,并确保注册交易商在相关规则,法规和道德以及债券市场中的知识方面具有足够的知识。从2005年11月16日起生效。根据所有证券公司委任所有证券公司委任债券交易中签订泰国人的交易员。ayx爱游戏สถานที่จัดสอบ(地点)::สถาบันสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทบริษัท
•รายรายละเอียดประกาศจากจากภาครัฐ
主题 下载
1 ประกาศพรก。การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉุกเฉิน。2548(ฉบับที่28)
2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาโคโรนา2019(โควิด-19)ที่10/2564
3. ประกาศประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งสั่งปิดสถานที่เป็นการ(ฉบับที่36)
4. ประกาศประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งสั่งปิดสถานที่เป็นการ(ฉบับที่37)

•ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ(ประจำแต่ละรอบ)
主题 下载
1 ประกาศประกาศรายชื่อผู้สมัครสมัครสอบขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารสารครั้งที่1/2564.
2 ประกาศประกาศรายชื่อผู้สมัครสมัครสอบขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารสารครั้งที่2/2564.

ขอขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์(Covid-19)

•ระบบระบบทดสอบผู้ค้าตราตราสาร(嘲笑测试)
ayx爱游戏Thaibma Bond Trader在线模拟测试